IngredIentS

Ingredient

Ceramide

Ceramides are lipids (oils) found naturally in the skin and it is necessary to strengthen the skin barrier and maintain the moisture of the skin.

  • Help restore strength to the skin’s protective barrier
  • Retain moisture in the skin
  • Help skin to be more resistant to active ingredients

เซราไมด์ คือลิปิด (น้ำมัน) ที่พบได้ในผิวตามธรรมชาติ และมีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างปราการผิวและรักษาความชุ่มชื้นของผิว

  • ช่วยคืนความแข็งแรงให้เกราะป้องกันผิว
  • ช่วยล็อคความชุ่มชื้น
  • ช่วยให้ผิวทนต่อสารออกฤทธิ์ (active ingredient) บนสกินแคร์อื่นๆ

YOU MAY ALSO LIKE

No data was found